در صورت تمایل به ثبت شکایات و انتقادات و پیشنهادات جهت ارتقاء خدمات و کالا ها با شماره تلفن ۶۶۹۸۰۷۰۰ تماس بگیرید.